Investeren in duurzame welvaart

De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als belegger en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een economisch duurzamere wereld. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat beleggingen in bedrijven en sectoren die aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling op het gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) op termijn de beste keuzes zijn, zowel wat betreft de afstemming met onze waarden als het genereren van financiële waarde op lange termijn.

Deze overtuiging zetten we kracht bij door een aantal principes te hanteren in ons beleggingsbeleid.

Verantwoord investeren

De eerste prioriteit van de P&V Groep is waarde creëren voor alle stakeholders, te beginnen bij de klant, en niet het creëren van winst voor haar aandeelhouders. Bovendien maakt de P&V Groep deel uit van het maatschappelijke weefsel van haar historische coöperanten en deelt ze hun bezorgdheden.

De P&V Groep is een verantwoorde belegger die vasthoudt aan de ESG-principes (milieu, maatschappij en governance) en alles in het werk stelt om de naleving van de informatie- en transparantievereisten in verband met haar benadering voor de integratie van duurzaamheidsrisico's te garanderen.

Het opnemen van de ESG criteria in ons beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid integreert duurzame en verantwoorde principes of praktijken in het beheer van de activa die afgestemd zijn op de duurzame ontwikke- lingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). De focus ligt daarbij vooral op de volgende doelstellingen:

Goede gezondheid en welzijn

via onze participatie in de Multipharma Group en de betrokkenheid bij het bedrijf Cohezio

Betaalbare en duurzame energie

via onze participatie in energieholdings zoals de VEH (Vlaamse Energieholding) en 'Socofe’  of via de rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van projecten in hernieuwbare energie

Industrie, innovatie en infrastructuur

door te beleggen in veerkrachtige en duurzame infrastructuur- projecten;

Duurzame steden en gemeen-schappen

door onze beleggingen in regionale beleggings- maatschappijen, in de sociale economie en via ons vastgoedpatrimonium dat voldoet aan de duurzaamheidscriteria (zoals de BREEAM-certificering: Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Maatregelen ter bestrijding van klimaat- verandering

door bepaalde sectoren die nefast zijn voor de klimaatverandering uit onze beleggingen uit te sluiten of door te beleggen in projecten om de impact van klimaatverandering te verminderen.

Het opnemen van de ESG criteria in ons productaanbod

In ons aanbod van spaar- en beleggingsverzekeringen kiezen we voor ethisch verantwoorde fondsen. Bij de keuze van de fondsbeheerders laten we ons niet alleen leiden door hun financiële prestaties en vakkennis. Wij vinden het belangrijk dat hun waarden en normen aansluiten bij de onze.  

De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als belegger en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem. 

Deze overtuiging zetten we om in de praktijk door een aantal principes toe te passen in ons aanbod van verzekeringsproducten en dit via ons beleggingsbeleid voor tak 21 en tak 23.

Duurzaamheidrisico's

Als referentiekader hanteren we het begrip duurzaamheidsrisico's zoals gedefinieerd door EIOPA ((European Insurance and Occupational Pension Authority (Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen)).

Een duurzaamheidsrisico wordt gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied (‘ESG’) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken.

Het duurzaamheidsrisico kan opgedeeld worden in drie categorieën:
 

Fysiek risico

Het fysieke risico dat rechtstreeks te maken heeft met klimatologische gebeurtenissen (zoals overstromingen, branden, stormen) en klimaatveranderingen op lange termijn (zoals neerslag, extreme temperatuurschommelingen, het niveau van de oceanen, gemiddelde temperatuurstijging).

Transitierisico

Het transitierisico dat voortvloeit uit de evolutie/transitie naar een koolstofarme maatschappij. Dit risico kan een impact hebben op de rentabiliteit en de beleggingsstrategie.

Aansprakelijkheidsrisico

Het aansprakelijkheidsrisico met betrekking tot de klimaatverandering (bv. rechtszaken, enz.)