Duurzaam ondernemen

Om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de kansen van volgende generaties te hypothekeren, is een evenwicht nodig tussen economische, sociale en ecologische aspecten.

Het maatschappelijk aspect van duurzame ontwikkeling speelt al van bij de oprichting van de P&V Groep een hoofdrol. Onze winsten hebben we altijd voor een deel geherinvesteerd in projecten die inspelen op de noden in de samenleving. Sinds enkele jaren geven we ook het milieu een vaste plaats in ons beleid. Energie, afval, mobiliteit en de aankoop van duurzame goederen en diensten vormen de belangrijke ecologische thema’s waar we rond werken.

Ons referentiekader

De Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geven aan hoe we voor iedereen een betere en duurzamere toekomst tot stand kunnen brengen. Ze gaan in op de wereldwijde uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu en de bedreiging van welvaart, vrede en rechtvaardigheid.

De 17 duurzaamheidsdoelstellingen werden in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen als onderdeel van de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, die een 15-jarenplan vastlegt voor de verwezenlijking van deze doelstellingen.

De doelstellingen zijn onderling verbonden en om niemand aan zijn lot over te laten, is het belangrijk om elke doelstelling, en elk van hun doelgroepen, tegen 2030 te bereiken.

Onze duurzaamheidsambities

De P&V Groep spitst haar duurzaamheidsstrategie toe op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's) en wil voor elke SDG minstens het niveau van de andere verzekeraars op de markt behalen. Meer specifiek willen we ons onderscheiden op deze vier doelstellingen: 

SDG 1 : Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

De P&V Groep heeft de ambitie om de armoede in België te helpen bestrijden. Dat doen we door de toegankelijkheid van onze verzekeringsproducten te vergroten voor kansarmen of door onze producten te vereenvoudigen om in specifieke behoeften te voorzien. We willen ook bijdragen aan een meer solidaire samenleving en ons inzetten om ongelijkheid te verminderen, onder meer in samenwerking met de Stichting P&V en de internationale initiatieven van ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation).

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

De P&V Groep heeft de ambitie om zich te positioneren als een belangrijke speler in het ecosysteem van de gezondheid. Met ons productaanbod willen we de gezondheid en het welzijn van onze klanten verbeteren, met name door middel van een beleid voor preventie of vermindering van ongevallen. We willen ook de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg bevorderen via ons ecosysteem en onze coöperanten. Tot slot willen we een duurzaam gezonde levensstijl bevorderen.

SDG 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

De P&V Groep heeft de ambitie om de positie van vrouwen in de samenleving te verbeteren. Dit doen we via de ondersteuning van initiatieven om vrouwen in kwetsbare situaties te begeleiden bij hun toegang tot onderwijs en bescherming. Intern ondersteunt de P&V Groep een bedrijfscultuur waarin de plaats van vrouwelijke en mannelijke medewerkers op gelijke wijze wordt gewaardeerd.

Als we kijken naar de cijfers van de vrouwelijke aanwezigheid in het voltallige personeelsbestand, vertoont de P&V Groep een perfecte gelijkheid. Ook ons directiecomité bestaat voor de helft uit vrouwen.

Maar als we onze cijfers iets gedetailleerder bekijken, duiken de verschillen op. Er zijn 57% vrouwen bij de bedienden, tegenover slechts 36% vrouwelijke kaderleden. Dit laatste cijfer stijgt weliswaar jaar na jaar en we blijven onze inspanningen in die zin voortzetten.

Daarom verbinden we ons ertoe de instroom van vrouwelijke kaderleden te vergroten. Ons rekruteringsteam heeft een opleiding gevolgd om de nodige aandacht te besteden aan genderneutrale woordkeuze in hun vacatureteksten. Bovendien heeft het team de ambitie om voor iedere kadervacature een vrouw te weerhouden.

SDG 13: Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

De P&V Groep heeft de ambitie om een rolmodel te zijn op het vlak van CO2-neutraliteit. Dat vertaalt zich in ons aanbod van verzekeringsproducten, in het beheer van onze beleggingsportefeuille en in ons aankoopbeleid. We willen onze klanten, leveranciers, investeerders en coöperanten ook aanzetten om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Tot slot zetten we ons in om de risico's van klimaatverandering te voorkomen.