Goed doen voor de samenleving

Doorheen haar hele geschiedenis heeft de P&V Groep een netwerk van maatschappelijke initiatieven opgebouwd ten voordele van de meest kwetsbaren in de samenleving. Vandaag uiten we onze solidariteit onder meer via de Stichting P&V en met de steun aan maatschappelijk waardevolle initiatieven.

Om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de kansen van volgende generaties te hypothekeren, is een evenwicht nodig tussen economische, sociale en ecologische aspecten.

Het maatschappelijk aspect van duurzame ontwikkeling speelt al van bij de oprichting van de P&V Groep een hoofdrol. Onze winsten hebben we altijd voor een deel geherinvesteerd in projecten die inspelen op de noden in de samenleving. 

Stichting P&V

De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut die onafhankelijk werkt ten opzichte van de P&V Groep. Ze bestrijdt de uitsluiting van jongeren en stimuleert hun maatschappelijke betrokkenheid via verschillende initiatieven. Een van de hoofddoelstellingen van de Stichting P&V is bijdragen aan een solidaire samenleving waaraan alle jongeren als volwaardige burgers kunnen deelnemen. Via haar meerjarenprojecten tracht ze nieuwe vormen van burgerschap en solidariteit te bevorderen tussen en met jongeren uit heel België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië).

Linking Youth Up

2021 werd gekenmerkt door verschillende lockdowns, waarbij de jongeren niet gespaard bleven, en vooral zij die in het begin van de gezondheidscrisis al kwetsbaar waren. Bij het begin van de gezondheidscrisis maakte de P&V Groep een miljoen euro vrij om de digitale kloof te helpen dichten en maatschappelijk kwetsbare jongeren te versterken. De Stichting P&V lanceerde in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting de projectoproepen Linking Youth Up en Guiding Youth. Met dit uitzonderlijke budget werden 65 organisaties in heel België ondersteund en kregen 1.300 jongeren een nieuwe laptop om lessen op afstand te volgen.

Connecting You(th)

Ontmoeten mensen elkaar nog of speelt het leven zich vooral af in de eigen bubbel? De laatste jaren is er een groeiende kloof in de samenleving ontstaan, onder meer afhankelijk van het niveau en het type onderwijs. We wonen niet in dezelfde buurten, bezoeken niet dezelfde sportclubs of scholen, ontmoeten elkaar niet op dezelfde plaatsen en onze prioriteiten en interesses zijn verschillend. 

Met haar meerjarenproject Connecting You(th) wil de Stichting P&V de behoefte aan sociale contacten en uitwisselingen van jongeren combineren met de maatschappelijke behoefte aan gediversifieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip. Op die manier wordt het mogelijk om niet alleen het mentale welzijn te bevorderen, maar ook het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

Burgerschapsprijs

Op donderdag 26 oktober 2023 reikte de Stichting P&V haar 19de Burgerschapsprijs uit aan Adil El Arbi. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die blijk geven van een voorbeeldig engagement voor een open, democratische en tolerante samenleving.

De Belgische filmregisseur en scenarioschrijver krijgt de prijs voor zijn bijdrage aan een diverse samenleving en voor zijn maatschappelijk engagement voor jongeren.

Commerciële Hollywood-producties wisselt hij af met sociaal geïnspireerde films die de realiteit van de diverse samenleving weerspiegelen. Adil El Arbi laat zich sterk inspireren door jongeren, in zijn films, maar ook in de sociale projecten die hij ondersteunt.

Bevordering en ondersteuning van het coöperatieve model in België 

De P&V Groep wil werken aan de versterking van de coöperatieve beweging in haar geheel en streeft daartoe naar een betere netwerking binnen de coöperatieve wereld.  Voor P&V betekent de versterking van het coöperatieve model ook rechtstreeks investeren in coöperaties met een grote maatschappelijke impact, zoals de coöperatie Tournières in Luik, waarvan P&V coöperant is.

De steun van P&V aan het coöperatieve model krijgt ook concreet vorm via Febecoop, de Belgische federatie van coöperaties, waarvan P&V lid en tevens de belangrijkste financiële contribuant is. Febecoop is een organisatie die bedrijven en verenigingen samenbrengt die de wil delen om een economie te ontwikkelen die respect heeft voor de mens en zijn omgeving, op basis van waarden, ethiek en coöperatieve principes. Het hoofddoel hierbij is de verdediging, de bevordering en de ontwikkeling van het coöperatieve bedrijfsmodel. 

Febecoop zet haar missie op drie manieren om in de praktijk:

  • zorgen voor de vertegenwoordiging, verdediging en promotie van het coöperatieve model en ondernemerschap op internationaal, Europees, federaal en regionaal niveau;
  • een expertisecentrum zijn voor het coöperatieve model en ondernemerschap;
  • operationele begeleiding bieden bij de ontwikkeling van coöperatieve projecten op het terrein, in de drie gewesten van het land, via haar advieskantoren.

Steun aan de lokale economie en participaties 

De P&V Groep verwerft en houdt ook participaties aan die passen bij haar maatschappelijke rol. Het gaat om participaties in ondernemingen of verenigingen die strijden tegen een duale samenleving en die voldoen aan minstens één van de volgende criteria wat betreft het type of het doel van hun activiteiten:

  • bijdragen aan de bescherming van de sociale banden, het behoud of de versterking van de sociale cohesie of helpen bij de ontwikkeling van lokale of duurzame activiteiten;
  • ondersteuning bieden aan kwetsbare personen, hetzij vanwege hun economische of sociale situatie of hun persoonlijke situatie;
  • voorrang geven aan de dienstbaarheid, de gemeenschap of de leden in plaats van het winstoogmerk.

Al deze ondernemingen of verenigingen waarin de P&V Groep investeert, geven blijk van een ethisch en economisch efficiënt beheer in ethisch aanvaardbare activiteitensectoren.

Zo ondersteunen we via onze participaties in Levanto, Exaris en Trividend een groot aantal initiatieven in de sociale economie om laaggeschoolde werknemers aan een job te helpen.

De P&V Groep heeft ook belangrijke participaties in bedrijven als Multipharma en Partena Professional.

Multipharma

Multipharma is een coöperatieve groep die een actieve rol wil spelen in het toegankelijk maken van gezondheidsproducten (voornamelijk geneesmiddelen) en van een kwaliteitsvolle farmaceutische zorg.

Partena Professional

Partena Professional begeleidt zelfstandigen en ondernemingen in de verschillende ontwikkelingsstadia van hun professionele activiteiten: van de oprichting van een onderneming tot het loonbeheer en het personeelsbeleid. Deze dienstenverstrekker biedt gepersonaliseerd advies, hulpmiddelen op maat, opleidingen en consulting.

Steun aan internationale NGO’s 

De P&V Groep biedt steun aan FOS en SolSol, twee ngo's die in Midden-Amerika en Afrika werken rond kwaliteitsvolle gezondheidszorg en voedselsoevereiniteit.

Onze mensen in actie

Om ons sociaal engagement om te zetten in concrete acties, kunnen we rekenen op geëngageerde medewerkers. Ze ondersteunen niet alleen de projecten die de P&V Groep organiseert, maar stellen ook initiatieven voor waarmee we onze impact kunnen vergroten. De P&V Groep versterkt dit engagement door vrijwilligerswerk een plaats te geven in ieders persoonlijke ontwikkeling.

Boost

BOOST staat voor Be Our Organisation Support Team en versterkt de organisaties in het netwerk van de Stichting P&V met de competenties en het enthousiasme van de medewerkers van de P&V Groep. Onze collega's stellen zo hun expertise op het vlak van IT, HR, marketing, communicatie enz. ter beschikking. Via een coachingtraject van één jaar beschikken de door de Stichting ondersteunde organisaties op die manier over externe expertise om hun werking te verbeteren.

Tijdens de eerste lockdown werd de steun aan de vzw's voortgezet door te peilen naar de eventuele nieuwe behoeften die door de crisis naar voren zijn gekomen. Hoewel enkele projecten moesten worden geannuleerd, konden de meeste met succes worden afgerond. Een daarvan is het project Cachet, waarvoor onze collega's een beknopte en begrijpelijke cursus hebben opgesteld zodat jongeren in een jeugdhulptraject inzicht krijgen in waarom en hoe ze zich moeten verzekeren wanneer ze alleen gaan wonen. We vermelden ook het project voor City Pirates,dat erin bestond een brochure op te stellen die jongeren begeleidt in hun zoektocht naar een studentenjob. En tot slot is er het Perspectives-project met tips over de toepassing van de GDPR en de uitwerking van een vragenlijst om leerlingen na een opleiding kwalitatief te evalueren. 

YouthStart

De vzw YouthStart is een organisatie die de vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren versterkt. Tijdens een gratis opleiding van acht dagen ontdekken jongeren hun talenten en bouwen ze meer zelfvertrouwen op om hun toekomst in eigen handen te nemen. Samen met andere jongeren werken ze een businessplan uit voor hun droomproject.

Op het einde van de opleiding stellen de jongeren hun plan voor aan een adviesraad van vier personen, waaronder sommige uit de bedrijfswereld. Deze adviesraad luistert, stelt vragen en geeft constructieve feedback over wat de jongeren overwegen te realiseren. De P&V Groep ondersteunt dit engagement door haar medewerkers de mogelijkheid te bieden om tijdens de kantooruren deel te nemen aan een adviesraad van YouthStart. 

P&V Group For Life

Sinds enkele jaren organiseren de P&V Groep en de Stichting P&V een eindejaarsactie voor het goede doel: P&V Group For Life. 

In 2021 steunde P&V Group For Life de vzw YouthStart. De acties van YouthStart zijn des te belangrijker omdat door de COVID-19-crisis vele reeds kwetsbare jongeren nog sterker zijn getroffen (jobverlies, voortijdig schoolverlaten …). Dankzij de vrijgevigheid van de medewerkers van de P&V Groep kon er met dit initiatief 10.235 euro worden ingezameld.

Voedselhulp

In 2021 hebben we het initiatief voortgezet om logistieke en gerichte hulp te bieden aan enkele verenigingen die actief zijn in de sector van de voedselhulp in België. Deze verenigingen hebben vaak te weinig of geen transportmiddelen om de voedingswaren van de voedselbanken of supermarkten naar hun lokalen te brengen waar de verdeling plaatsvindt. Dankzij de voertuigen van de P&V Groep werd in 2021 bijna 8 ton voedselhulp vervoerd.