Word coöperant van de P&V Groep

U bent klant bij de P&V Groep, medewerker of P&V-agent? U bent een natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar of rechtspersoon? En u wilt investeren in een solidaire, coöperatieve verzekeringsmaatschappij?

Om haar coöperatieve karakter te versterken en een dialoog tot stand te brengen, biedt de P&V Groep coöperatieve aandelen van de categorie C aan haar klanten (categorie C1), werknemers (C2) en agenten (C3). U kunt coöperant worden door in te tekenen op ten minste een C-aandeel en  ten hoogste vijf C-aandelen.

Een belegging in de C-aandelen van P&V houdt bepaalde risico’s in. U moet in staat zijn om het economische risico van een belegging in de C-aandelen te dragen en dient in staat te zijn een deel of het geheel van uw belegging te verliezen.

Voor meer informatie, raadpleeg de Informatienota.

Wat doet de P&V Groep?

De P&V Groep is een Belgische coöperatieve verzekeringsmaatschappij. Overal ter wereld en in alle sectoren bewijst coöperatief ondernemerschap dat economisch succes en sociale verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan. Alle economische en concurrentieregels zijn van toepassing op coöperatieve ondernemingen, maar bij hun activiteiten laten zij zich leiden door waarden van solidariteit en niet door het nastreven van kortetermijnwinsten.

De P&V Groep is een toonaangevende verzekeraar op de Belgische markt waarvan de belangrijkste activiteiten bestaan uit:

 • Levensverzekeringen: de P&V Groep biedt een brede waaier van levensverzekeringsproducten aan, met inbegrip van de dekking in geval van overlijden, ongeval en invaliditeit (gewaarborgd inkomen), met gewaarborgde of niet-gewaarborgde rente. De meeste van deze producten bieden een deelname in de winst (d.w.z. een contractueel recht op een bijkomende uitkering, boven op de gewaarborgde uitkering, dat afhangt van de resultaten van de verzekeringsonderneming). De producten worden aangeboden aan particulieren en professionelen en een specifiek assortiment van producten is gericht op bedrijven.
   
 • Niet-levensverzekeringen: de P&V Groep biedt onder meer motorvoertuigenverzekeringen aan (dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, pechbijstand en materiële schade aan voertuigen), schadeloosstelling bij arbeidsongevallen, brand en burgerlijke aansprakelijkheid. De P&V Groep biedt haar producten aan aan particulieren, ondernemingen en de publieke sector.

De P&V Groep verdeelt uitsluitend verzekeringsproducten, geen bankproducten. 

Alle verzekeringsactiviteiten van de P&V Groep vinden plaats in België. Eind december 2022 had de P&V Groep een marktaandeel van 6,1% voor de levensverzekeringsactiviteiten en 6,3% voor de niet-levensverzekeringen (bron: Assuralia). Op 31 december 2023 bedroeg het eigen vermogen (volgens IFRS) 1.633 miljoen euro, in vergelijking met 1.385 miljoen euro voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Als coöperatieve verzekeraar, is het ondernemingsmodel van de P&V Groep gebaseerd op de waarden van wederzijdse bijstand, persoonlijke verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit, zoals deze waarden zijn gedefinieerd door de International Cooperative Alliance.

Hoe coöperant worden?

De inschrijving op C-aandelen gebeurt door het inschrijvingsformulier in te vullen.

Na het te hebben ingevuld, drukt de belegger het formulier af, dateert het en tekent het. De belegger stuurt vervolgens het ondertekende formulier, samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, per post naar de maatschappelijke zetel van de P&V Groep (Koningsstraat 151, 1210 Brussel) ter attentie van MBO (T14), Dienst Inschrijving C-aandelen of per e-mail naar het volgende adres: cooperators@pv.be.

De inschrijvingsaanvraag kan door de belegger worden ingetrokken binnen veertien dagen na ontvangst door P&V van het inschrijvingsformulier van de belegger. De belegger brengt de uitoefening van zijn intrekkingsrecht ter kennis door middel van een brief gericht aan de maatschappelijke zetel van de P&V Groep (Koningsstraat 151, 1210 Brussel) ter attentie van MBO (T14), Dienst Inschrijving C-aandelen of per e-mail naar het volgende adres: cooperators@pv.be.

De P&V Groep controleert binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het inschrijvingsformulier dat door de belegger is verstuurd, of deze voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden en, zodra deze verificatie is uitgevoerd, zal de belegger, per e-mail, een formulier ontvangen waarin hij wordt uitgenodigd om via een bankoverschrijving, de betaling over te maken van het bedrag dat overeenkomt met de aandelen waarop is ingeschreven op de voor het aanbod bestemde P&V-rekening.

Het directiecomité van de P&V Groep zal doorgaans twee keer per maand bijeenkomen om formeel de belegger als vennoot van de P&V Groep te erkennen en om de uitgifte van de C-aandelen vast te stellen. De belegger zal vervolgens worden ingeschreven in het register van coöperatieve P&V aandelen en per e-mail een certificaat ontvangen die de inschrijving en de datum van de effectieve uitgifte van deze C-aandelen vaststelt. De datum waarop het directiecomité van P&V een belegger als P&V-aandeelhouder goedkeurt en de feitelijke uitgifte van C-aandelen vastlegt, vormt derhalve de datum waarop een belegger aandeelhouder van P&V wordt en geniet van alle aan de C-aandelen verbonden rechten, voornamelijk het recht op dividenden.

Een coöperatief aandeel is een financieel instrument van het 'aandeel'-type dat een fractie van het kapitaal van de onderneming vertegenwoordigt. Dat betekent dat door een C-aandeel te kopen, u een vennoot wordt, of anders gezegd, een coöperant. En u zult kunnen deelnemen aan het leven van de onderneming (zie Wat zijn de andere voordelen verbonden aan een aankoop van C-aandelen?).

 • Om een C-aandeel te verkrijgen, dient u de voorwaarden te vervullen om coöperant te worden en een bedrag van 1 000 euro per C-Aandeel over te maken.
 • Elke coöperant mag maximum vijf C-aandelen bezitten, ofwel een maximaal totaalbedrag van 5 000 euro.
 • De C-aandelen zijn onderworpen aan het Belgische recht.
 • Er zal u geen enkele kost worden aangerekend wat betreft de uitgifte van de C-aandelen.

Als de P&V Groep een positief resultaat (winst) boekte in het voorbije financiële boekjaar en haar interne en reglementaire solvabiliteitseisen naleeft, kan de jaarlijkse Algemene Vergadering beslissen om aan de coöperanten een dividend uit te keren (van maximaal 6% van de nominale waarde van het C-aandeel, na inhouding van de roerende voorheffing). Het dividend kan van jaar tot jaar fluctueren. Er kan ook worden beslist om geen dividend uit te keren.

De uitkering van een dividend is de enige bron van rendement op C-aandelen en is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

In geval van terugbetaling van de C-aandelen door P&V of van vereffening van deze laatste, zullen de beleggers ten hoogste het bedrag van het geïnvesteerde kapitaal hetgeen voor P&V in beginsel zal overeenkomen met volstort kapitaal, terugkrijgen. Als gevolg hiervan zullen de beleggers geen meerwaarde op de C-aandelen kunnen realiseren.

Naast het vooruitzicht om deel te nemen aan mogelijke winsten van de onderneming, is het de intentie van de P&V Groep om voor nieuwe coöperanten activiteiten te organiseren die speciaal op hen zijn gericht met als doel de band tussen hen en hun verzekeringsonderneming te versterken. De coöperanten kunnen dus deelnemen aan het leven van de onderneming.

Deze activiteiten, zullen de vorm aannemen van informatiesessies over risicopreventie of over het verzekeringsvak alsook over het coöperatieve model of coöperatieve initiatieven. Ze zullen geleidelijk worden uitgevoerd, waarbij rekening zal worden gehouden met de verwachtingen van nieuwe coöperanten.

Om deze participatieve dynamiek op gang te brengen en te handhaven, is het gepland om regelmatig panels te organiseren die open staan voor coöperanten (klanten/agenten/werknemers) om deze verwachtingen te kunnen realiseren, om zo de opbouw en evolutie van het activiteitenprogramma dat aan hen is gewijd te doen evolueren.

De P&V Groep is van plan haar activiteiten uit te breiden om een actievere deelname van de coöperanten aan te moedigen en ervoor te zorgen dat zij de reflectie van de P&V Groep voeden over hoe zij haar missie uitvoert en hoe zij deze taak in de toekomst, gezien de maatschappelijke vraagstukken die haar aanbelangen, zou moeten uitvoeren.

Naast de werknemers, die al vertegenwoordigd zijn, kunnen ook vertegenwoordigers van de nieuwe klanten- of agentencoöperanten in de Raad van Gebruikers worden benoemd. De Raad van Gebruikers is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Zij wordt verzocht zich uit te spreken over de activiteiten van P&V als onderdeel van de sociale economie en met betrekking tot haar sociale verantwoordelijkheid is. 

Voor vragen en antwoorden over coöperant worden van de P&V Groep kunt u terecht in onze rubriek veelgestelde vragen hieronder en  in de Informatienota waarin de voorwaarden voor inschrijving, voordelen en risico's van de C-aandelen worden beschreven.

De doelstelling van deze openstelling van het kapitaal is het coöperatieve karakter van de P&V Groep te versterken door een gestructureerde dialoog tot stand te brengen tussen de P&V Groep en haar verschillende belanghebbenden, om samen met hen de toekomst van P&V te bepalen in lijn met hun behoeften en aspiraties en in lijn met de maatschappelijke uitdagingen.

Deze aanpak is een voortzetting van het engagement van de P&V Groep dat, sinds haar oprichting in 1907, in een tijd die sterk werd gekenmerkt door ongelijkheid en onzekere arbeidsomstandigheden voor de meerderheid van de werknemers, besloot haar commerciële activiteiten in een coöperatieve vorm uit te voeren.

Haar oprichters-coöperanten waren dus geen beleggers geleid door een zoektocht naar winst, maar organisaties en verenigingen die gedreven werden door de waarden van solidariteit. De bundeling van hun middelen en energie heeft het mogelijk gemaakt een dienst te organiseren die destijds vrijwel onbestaande was: een verzekeringsdekking voor zoveel mogelijk personen van de belangrijkste risico's in het privé- of beroepsleven.

Vandaag, meer dan een eeuw later, is de P&V Groep uitgegroeid tot een referentiespeler op de Belgische verzekeringsmarkt. In overeenstemming met de principes van coöperatief ondernemerschap, een model waarin P&V sterk gelooft, wordt haar winst grotendeels opnieuw in de onderneming geïnvesteerd om haar financiële soliditeit en alsook de kwaliteit van haar producten en diensten te garanderen.

U kunt zich terugtrekken uit het kapitaal en de terugbetaling vragen van al uw C-aandelen of een deel ervan gedurende de eerste zes maanden na het begin van het boekjaar. Een uittredende aandeelhouder heeft recht op de terugbetaling van zijn C-aandelen ten hoogste tegen hun nominale waarde en op het dividend over het boekjaar waarin de aandeelhouder is uit getreden, in overeenstemming met de statuten van P&V. 

De terugbetaling gebeurt binnen de tien werkdagen na de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin u de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw C-aandelen hebt aangevraagd.

Bijvoorbeeld, een vennoot die wenst uit te treden in juli 2020, zal slechts van januari tot juni 2021 kunnen uitreden. De terugbetaling van zijn C-aandelen zal hij slechts bekomen ten laatste binnen de tien werkdagen volgend op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar 2021 moet goedkeuren, met name in 2022. Een periode van bijna twee jaar kan zich dus voordoen tussen het tijdstip waarop de vennoot wenst uit te treden en de effectieve terugbetaling van zijn C-aandelen.

U krijgt maximaal het bedrag terug dat u hebt geïnvesteerd om uw C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het netto-actief lager is dan het kapitaal van de P&V Groep waarop werd ingeschreven en dat is volstort.

Als er tijdens eenzelfde boekjaar te veel terugbetalingsaanvragen zijn (namelijk als de som van het geheel aan verliezen van hoedanigheid van vennoot te wijten aan het niet meer vervullen van de erkenningsvoorwaarden voorzien in artikel 8.2 van de statuten van P&V, uittredingen en gedeeltelijke terugnemingen met betrekking tot houders van C-aandelen, na aftrek van de nieuwe inschrijvingen in datzelfde boekjaar, meer bedraagt dan 2,5% van het totaal aantal C-aandelen), kan P&V of de Nationale Bank van België (als toezichthouder van P&V) zich hiertegen verzetten.

Er zijn geen uitstapkosten.

Het volgt uit artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen dat de vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn coöperatieve P&V aandelen heeft laten terugnemen, persoonlijk aansprakelijk blijft gedurende vijf jaar, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot (dat wil zeggen tot de nominale waarde van de door hem gehouden coöperatieve P&V aandelen), voor alle verbintenissen door de Vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, zijn uittreding of de gedeeltelijke terugneming van zijn coöperatieve P&V aandelen heeft plaatsgevonden.

De C-aandelen zijn geen adequate belegging voor elke belegger. Elke belegger dient het adequate karakter van dergelijke belegging voor zichzelf te beoordelen op basis van zijn eigen omstandigheden. In het bijzonder dient elke belegger te beschikken over

 1. voldoende kennis en ervaring om in staat te zijn tot een adequate beoordeling van de C-aandelen, de voordelen en de risico’s die ermee verbonden zijn en van de informatie vervat in de Informatienota.
 2. toegang tot de nodige kennis die hem in staat stelt om een belegging in de C-aandelen en de gevolgen ervan op zijn portefeuille te beoordelen, gelet op zijn eigen financiële situatie;
 3. voldoende financiële en liquide middelen om, in voorkomend geval, de risico’s verbonden aan een belegging in de C-aandelen te dragen;
 4. een voldoende begrip van de eigenschappen van de C-aandelen; en
 5. het vermogen om de verschillende economische scenario’s en factoren te beoordelen die een negatieve invloed kunnen hebben op zijn belegging in de C-aandelen en zijn vermogen om de risico’s verbonden aan de C-aandelen te dragen (al dan niet met de bijstand van een financiële raadgever).

De P&V Groep heeft buiten België in geen enkele jurisdictie buiten België het initiatief genomen om de C-aandelen openbaar aan te bieden. De verspreiding van de Informatienota en het aanbod of de verkoop van C-aandelen kunnen wettelijk beperkt zijn in bepaalde jurisdicties. De P&V Groep legt elke persoon in bezit van de Informatienota of elk ander document in verband met de commercialisering van dit aanbod van aandelen, op zich over deze beperkingen te informeren en zich hieraan te houden. Deze Informatienota vormt geen aanbod om aandelen te verkopen, noch het verzoek tot het doen van een aanbod om C-aandelen te kopen in landen waarin het onwettig zou zijn om een dergelijk aanbod of verzoek te doen.

De coöperatieve C-aandelen werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act) of enige deelstatelijke wet in de Verenigde Staten en mogen niet aangeboden of verkocht worden aan de Verenigde Staten of aan of voor rekening van een persoon met de nationaliteit van de Verenigde Staten (US person) zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act, behoudens mits een toepasselijke vrijstelling van, of in het kader van een transactie die niet is onderworpen aan, de registratieverplichtingen van de Securities Act.

Tijdens de aanbiedingsperiode zullen de volgende documenten geraadpleegd kunnen worden op de maatschappelijke zetel van de P&V Groep, Koningsstraat 151, 1210 Sint-Joost-ten-Noode, op elke weekdag tijdens de gewone kantooruren (zaterdagen, zondagen en feestdagen uitgezonderd), alsook op de website:

 1. de statuten van de P&V Groep
 2. de  Informatienota C-aandelen
 3. de geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningen van de P&V Groep opgesteld overeenkomstig IFRS voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2021 , 2022 en 2023 en de commissarisverslagen die erop betrekking hebben.

Inschrijven voor coöperatieve C-aandelen kan hier 

Wilt u coöperant worden van de P&V Groep?

Veelgestelde vragen

De C-aandelen zijn voorbehouden aan klanten-fysieke personen (C1 aandelen), medewerkers van de P&V Groep (C2 aandelen) en P&V-agenten (C3 aandelen).

 • Klanten van P&V

Het gaat om natuurlijke personen die ten minste één verzekeringsovereenkomst met de P&V Groep hebben gesloten.

 • Medewerkers van P&V

Personen die op basis van een contract van onbepaalde duur bij P&V tewerkgesteld zijn.

 • Agenten van P&V

Agenten van P&V, natuurlijke of rechtspersonen, die een agentuurovereenkomst met P&V hebben.


Natuurlijke personen moeten minstens 18 jaar oud zijn.

De opbrengst van de uitgifte van de C-aandelen zal gebruikt worden voor de algemene behoeften van P&V.

Een belegging in C-aandelen van P&V houdt bepaalde risico’s in. U dient de hele Informatienota te lezen en in het bijzonder de risicofactoren te raadplegen  voor een analyse van bepaalde factoren die aandachtig onderzocht dienen te worden alvorens in C-aandelen te beleggen. In het bijzonder, moet u aandachtig zijn voor de volgende risico’s:

 • risico verbonden aan het gebrek aan liquiditeit van C-aandelen: de C-aandelen zijn niet overdraagbaar. Vennoten die hun investering willen terugverdienen, kunnen onder bepaalde voorwaarden uittreden of een gedeeltelijke terugneming van hun C-aandelen verzoeken. Zij hebben slechts recht op maximaal de nominale waarde van hun aandelen en in bepaalde omstandigheden zouden zij een waardeverlies op de aandelen kunnen lijden;
 • risico’s verbonden aan het beleggen in C-aandelen: elke belegger in C-aandelen krijgt de hoedanigheid van vennoot van de P&V Groep . De houders van de coöperatieve aandelen in P&V, met inbegrip van de C-aandelen, zouden een mogelijk verlies van hun volledige of gedeeltelijke investering kunnen lijden. Bovendien is de P&V Groep niet verplicht om een dividend uit te keren aan haar vennoten en kan zij geen dividendpercentage garanderen; en
 • risico verbonden aan het gebrek aan wettelijke bescherming van de deposito’s: de coöperatieve P&V aandelen genieten geen garantie van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten zoals voorzien door het koninklijk besluit van 10 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito’s en de levensverzekeringen.

U moet in staat zijn om het economische risico van een belegging in de C-aandelen te dragen en dient in staat te zijn een deel of het geheel van uw belegging te verliezen.

Het maximaal aantal C-aandelen dat kan worden aangekocht per belegger is 5 (ofwel een bedrag van 5 000 euro per belegger).

U kunt zich terugtrekken uit het kapitaal en de terugbetaling vragen van al uw C-aandelen of een deel ervan gedurende de eerste zes maanden na het begin van het boekjaar. 

Een uittredende aandeelhouder heeft recht op de terugbetaling van zijn C-aandelen ten hoogste tegen hun nominale waarde en op het dividend over het boekjaar waarin de aandeelhouder is uit getreden, in overeenstemming met de statuten van P&V. De terugbetaling gebeurt binnen de tien werkdagen na de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin u de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw C-aandelen hebt aangevraagd.

Bijvoorbeeld, een vennoot die wenst uit te treden in juli 2020, zal slechts van januari tot juni 2021 kunnen uitreden. De terugbetaling van zijn C-aandelen zal hij slechts bekomen ten laatste binnen de tien werkdagen volgend op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar 2021 moet goedkeuren, met name in 2022. Een periode van bijna twee jaar kan zich dus voordoen tussen het tijdstip waarop de vennoot wenst uit te treden en de effectieve terugbetaling van zijn C-aandelen.

U krijgt maximaal het bedrag terug dat u hebt geïnvesteerd om uw C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het netto-actief lager is dan het kapitaal van P&V waarop werd ingeschreven en dat is volstort (zie 'Waarop heb ik recht als ik ophoud een coöperant te zijn?').

Als er tijdens eenzelfde boekjaar te veel terugbetalingsaanvragen zijn (namelijk als de som van het geheel aan verliezen van hoedanigheid van vennoot te wijten aan het niet meer vervullen van de erkenningsvoorwaarden voorzien in artikel 8.2 van de statuten van P&V, uittredingen en gedeeltelijke terugnemingen met betrekking tot houders van C-aandelen, na aftrek van de nieuwe inschrijvingen in datzelfde boekjaar, meer bedraagt dan 2,5% van het totaal aantal C-aandelen), kan P&V of de Nationale Bank van België (als toezichthouder van P&V) zich hiertegen verzetten.

Er zijn geen uitstapkosten.

Het bedrag dat u zal worden terugbetaald wanneer u uitstapt als coöperant zal maximum het bedrag zijn dat overeenstemt met de nominale waarde van uw coöperatieve C-aandelen. U kan dus geen meerwaarde realiseren op uw C-aandelen.

Het recht op een dividend van de C-aandelen vervalt vanaf het boekjaar waarin uw C-aandelen zijn terug betaald, in overeenstemming met de statuten van de P&V Groep.

Als het netto-actief van de P&V Groep zoals vermeld op de balans van het boekjaar waarin u ophoudt coöperant te zijn, lager is dan het kapitaal waarop is ingeschreven en dat is volstort, ontvangt u een bedrag dat lager is dan het bedrag van uw investering in een of meer C-aandelen van P&V. In dit geval vindt de terugbetaling plaats op het passende niveau (pro rata op basis van de nominale waarde van het aandeel).

Mogelijke hypotheses waarin u ophoudt coöperant te zijn, zijn voornamelijk als u geen klant, medewerker of agent van P&V meer bent, als u gewoonweg geen coöperant meer wilt zijn, bij overlijden, of bij ontbinding of faillissement (voor de coöperanten-rechtspersonen) (zie 'Kan men de hoedanigheid van coöperant verliezen?').

De verwerving van C-aandelen in P&V is dus geen besluit dat lichtvaardig wordt genomen en niet kan worden genomen zonder een goed begrip van dit financiële product en in het bijzonder na raadpleging van de Informatienota en de statuten.

Nee. De C-aandelen zijn onoverdraagbaar, zowel onder levenden als bij overlijden.

Ja. U verliest de hoedanigheid van coöperant als u de hoedanigheid van klant, medewerker of agent van P&V verliest.

De hoedanigheid van coöperant gaat ook verloren bij overlijden, gerechtelijk verbod of onvermogen (coöperant-natuurlijke persoon), ontbinding, vereffening of faillissement (coöperant-rechtspersoon).

U kunt door de Raad van Bestuur van P&V ook worden uitgesloten om geldige redenen of handelingen die in strijd zijn met de belangen van P&V.

In al die gevallen krijgt u (of uw rechthebbenden) maximaal de waarde terug van uw C-aandelen, namelijk het geïnvesteerde bedrag om uw C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het netto-actief lager is dan het kapitaal van P&V waarop werd ingeschreven en dat is volstort (zie 'Waarop heb ik recht als ik ophoud een coöperant te zijn?').

Het recht op een dividend van de C-aandelen vervalt vanaf het boekjaar waarin uw C-aandelen zijn terugbetaald, in overeenstemming met de statuten van P&V.

De C-aandelen kunnen niet aan uw erfgenamen of rechthebbenden worden overgedragen. Zij krijgen echter maximaal de waarde van uw C-aandelen terugbetaald, namelijk het geïnvesteerde bedrag om uw C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het netto-actief lager is dan het kapitaal van P&V waarop werd ingeschreven en dat is volstort (zie 'Waarop heb ik recht als ik ophoud een coöperant te zijn?').

Zij hebben echter recht op het dividend over het boekjaar waarin de coöperant is overleden, in overeenstemming met de statuten van P&V.

Als u bijkomende vragen hebt, kunt u per e-mail contact opnemen via cooperators@pv.be of per telefoon via 02 210 95 81.